Login panel

Register

ODDAJĄC KREW - RATUJESZ ŻYCIE - VI Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (08.06.2019 13:00 - 08.06.2019 14:30)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

   

 • 1
 •  

Postanowienia ogólne

   

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy pod hasłem ,,ODDAJESZ KREW – RATUJESZ ŻYCIE,,
 3. Organizatorem Konkursu jest Piotrkowskie Stowarzyszenie HDK ,,KRWINKA,, w Piotrkowie Trybunalskim.
 4. Współorganizatorem konkursu plastycznego są :
 5.  

- Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kampard w Jarostach

- Urząd Gminy Moszczenica

- Piotrkowski Oddział PTTK im. Michała Rawity - Witanowskiego

   

 1. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony będzie na stronie shdk.manifo.com, na facebooku na stronie Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK ,,KRWINKA,, oraz zostanie przesłany do szkół, hufca, drużyn ZHP, PTTK drogą elektroniczną.
 2. Konkurs rozpoczyna się od 18 lutego 2019r.
 3.  

   

 • 2
 •  

Cele Konkursu

Celem konkursu  jest:

   

 1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji szpiku.
 2. Umiejętność pomocy osobie poszkodowanej w stanie zagrożenia życia.
 3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 4. Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób.
 5. Promocja działalności Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK ,,KRWINKA,, wśród harcerzy, oraz lokalnej społeczności
 6. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.
 7.  

   

 • 3
 •  

Warunki uczestnictwa

   

 1. Konkurs adresowany jest dla dzieci szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczniowie szkół podstawowych, uczestniczący w zajęciach w ośrodkach kultury, bibliotekach i harcerstwie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, oraz ośrodków kultury, bibliotek, ZHP, PTTK w następujących kategoriach wiekowych:
 4.  

1)  dla uczniów klas 1-4

2)  dla uczniów klas 5-8

   

 1. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 3. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, wycinanki, grafika (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych) itp.
 4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4.
 5. Prace mogą być wykonane na zajęciach w placówkach oświatowych, a także indywidualnie.
 6. Temat pracy musi zawierać charakterystykę tematu. Szczególnie promowane będą prace, które nawiązywać będą do propagowania idei honorowego krwiodawstwa, oraz tematu w zakresie jak ratować ludzkie życie przez oddawanie krwi.
 7. Prace muszą być złaszone do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik numer 1 Regulaminu), oraz wymagane oświadczenia. Wzory wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do szkół, ośrodków kultury, bibliotek, i ZHP.
 9.  

Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!

   

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 2. Osoby /dzieci/ nadsyłające prace konkursowe na podstawie zgody rodziców którzy muszą wyrazić na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych na podstawie:
 3.  

- Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

- Art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

   

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 3.  

   

 • 4
 •  

Ocena prac konkursowych

   

 1. Konkurs plastyczny rozpoczyna się w dniu 18 lutego 2019 roku.
 2. Prace należy składać do 15 maja 2019 r. przesyłając je na adres:
 3.  

 

Piotrkowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA,,

Ul. Geodezyjna 5 m 31, 97-300 Piotrków Trybunalski

Z dopiskiem : Konkurs plastyczny dla dzieci

   

 1. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Komandor Konkursu – Robert Szulc pod numerem telefonu 669-130-191
 2. Prace otrzymane po terminie/ liczy się data stempla pocztowego/nie będą brane pod uwagę.
 3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decydować będzie Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
 4. Jury pod uwagę weźmie:
 5.  

   

 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 •  

   

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2.  

   

 • 5
 •  

Ogłoszenie wyników Konkursu

   

 1. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone na specjalnej Gali Konkursowej, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kampard w Jarostach
 2. Początek gali o godzinie 13.00
 3. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej organizatora, na facebooku, a także stronach Narodowego Centrum Krwi.
 4.  

   

 • 6
 •  

    Nagrody

   

 1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz jeżeli będzie wymagać specyfika prac wyróżnienia.
 2.  

   

 • 7
 •  

        Postanowienia ogólne

   

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
 3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
 7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.
 8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK,, KRWINKA,,.
 9.  

Contact

Komandor Imprezy - Robert Szulc

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.