Login panel

Register

Konkurs plastyczny z okazji Światowych Dni Krwiodawstwa połączony z Samarytańską Grą Terenową (18.06.2016 09:00 - 18.06.2016 16:00)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

   

 • 1
 •  

Postanowienia ogólne

   

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z okazji Światowych Dni Krwiodawstwa pod hasłem ,,ODDAJESZ KREW – RATUJESZ ŻYCIE,,
 3. Organizatorem Konkursu jest Piotrkowskie Stowarzyszenie HDK ,,KRWINKA,, w Piotrkowie Trybunalskim.
 4. Współorganizatorem konkursu plastycznego są :
 5.  

- Urząd Miasta i Gminy Sulejów

- Hufiec ZHP w Piotrkowie Trybunalskim

   

 1. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony będzie na stronie shdk.manifo.com, na facebooku na stronie Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK ,,KRWINKA,, oraz zostanie przesłany do szkół, hufca, oraz drużyn ZHP drogą elektroniczną.
 2. Konkurs rozpoczyna się od 01 lutego 2016 roku.
 3.  

   

 • 2
 •  

Cele Konkursu

Celem konkursu  jest:

   

 1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji szpiku.
 2. Umiejętność pomocy osobie poszkodowanej w stanie zagrożenia życia.
 3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 4. Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób.
 5. Promocja działalności Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK ,,KRWINKA,, wśród harcerzy, oraz lokalnej społeczności
 6. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.
 7.  

   

 • 3
 •  

Warunki uczestnictwa

   

 1. Konkurs adresowany jest dla dzieci szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczniowie szkół podstawowych, uczestniczący w zajęciach w ośrodkach kultury, bibliotekach i harcerstwie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, oraz ośrodków kultury, bibliotek, i ZHP w następujących kategoriach wiekowych:
 4.  

1)  dla uczniów klas 1-3

2)  dla uczniów klas 4-6

   

 1. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 3. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, wycinanki, grafika (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych) itp.
 4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4.
 5. Prace mogą być wykonane na zajęciach w placówkach oświatowych, a także indywidualnie.
 6. Temat pracy musi zawierać charakterystykę tematu. Szczególnie promowane będą prace, które nawiązywać będą do propagowania idei honorowego krwiodawstwa, oraz tematu w zakresie jak ratować ludzkie życie przez oddawanie krwi.
 7. Prace muszą być złaszone do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik numer 1 Regulaminu), oraz wymagane oświadczenia. Wzory wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do szkół, ośrodków kultury, bibliotek, i ZHP.
 9.  

Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!

   

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 2. Osoby /dzieci/ nadsyłające prace konkursowe na podstawie zgody rodziców którzy muszą wyrazić na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych na podstawie:
 3.  

- Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

- Art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

   

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 3.  

   

 • 4
 •  

Ocena prac konkursowych

   

 1. Konkurs plastyczny rozpoczyna się w dniu 01 lutego 2016 roku.
 2. Prace należy składać do 03 czerwca 2016 roku przesyłając je na adres:
 3.  

 

Piotrkowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA,,

Ul. Geodezyjna 5 m 31, 97-300 Piotrków Trybunalski

Z dopiskiem : Konkurs plastyczny dla dzieci

   

 1. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Komandor Konkursu – Robert Szulc pod numerem telefonu 735-922-170
 2. Prace otrzymane po terminie/ liczy się data stempla pocztowego/nie będą brane pod uwagę.
 3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decydować będzie Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
 4. Jury pod uwagę weźmie:
 5.  

   

 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 •  

   

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2.  

   

 • 5
 •  

Ogłoszenie wyników Konkursu

   

 1. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone na specjalnej Gali Konkursowej, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016 roku w Sulejowie w Gimnazjum przy ul. Koneckiej 45
 2. Początek gali o godzinie 14.30
 3. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej organizatora, na facebooku, a także stronach Narodowego Centrum Krwi.
 4.  

   

 • 6
 •  

    Nagrody

   

 1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz jeżeli będzie wymagać specyfika prac wyróżnienia.
 2.  

   

 • 7
 •  

        Postanowienia ogólne

   

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
 3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
 7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.
 8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK,, KRWINKA,,.
 9.  

 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ

Założenia organizacyjne

   

 1. Organizatorami imprezy są:
 2.  

   

 • Piotrkowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „KRWINKA”
 • Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski
 • Społeczna Akademia Bezpieczeństwa
 • 13 Drużyna Harcerska „Feniks” z Woli Krzysztoporskiej
 • 3 Gromada Zuchowa „Morskie Perły” z Woli Krzysztoporskiej
 •  

   

 1. Współorganizatorzy Imprezy
 2.  

   

 • Piotrkowski Hufiec ZHP
 • Urząd Miasta i Gminy Sulejów
 •  

   

 1. Termin imprezy: 18 czerwca 2016r.
 2. Miejsce imprezy: Początek Piotrków Trybunalski – Koniec Sulejów Gimnazjum ul. Konecka 45
 3.  

   

 1. Cele imprezy:
 2.  

   

 • Propagowanie Idei Honorowego Krwiodawstwa
 • Propagowanie turystyki pieszej poprzez udział w grze terenowej
 • Praktyczna nauka zasad udzielania Pierwszej Pomocy
 • Uświadamianie społeczeństwa o konieczności znajomości Pierwszej Pomocy
 • Promocja miasta Sulejów oraz okolic
 • Promocja „harcerskiego stylu życia”
 •  

   

 1. Komenda imprezy
 2.  

   

 • Komendant imprezy: och. Karolina Łuczyńska
 • Z-ca komendanta imprezy: pwd. Aleksandra Drozdek
 • Oboźny imprezy: ćw. Michał Bogucki
 •  

NADZÓR ORGANIZACYJNY

Komandor : Robert Szulc

Założenia regulaminowe

   

 1. W związku z imprezą obowiązują następujące zasady:
 2.  

   

 • Uczestnikami imprezy mogą być zuchy i harcerze którzy zgłosili się do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym w dwóch kategoriach:
 • Zuchy w kategorii klas 1-3
 • Oraz harcerze w kategorii klas 4-6
 •  

   

 • Uczestnikami imprezy mogą być również patrole harcerskie, bądź zuchowe które nie biorą udziału w konkursie plastycznym, a chcą wziąć udział w samarytańskiej grze terenowej.
 • Uczestnikami imprezy mogą być również patrole niezrzeszone w ZHP i nie będące zuchami i harcerzami, które nie biorą udziału w konkursie plastycznym, a chcą wziąć udział w samarytańskiej grze terenowej.
 • Patrole mogą liczyć max. 10 osób. Ilość patroli wystawianych przez jednostkę harcerską jest dowolna.
 • W imprezie mogą brać udział zuchy, harcerze, Hsi oraz niezrzeszeni wędrownicy i turyści.
 • Dopuszcza się patrole mieszane wiekowo.
 • Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
 • Każdy patrol zobowiązany jest posiadać: apteczkę pierwszej pomocy oraz busolę.*
 • Każdy uczestnik samarytańskiej gry terenowej musi posiadać kamizelkę odblaskową.*
 • Przy zgłoszeniu patrolu na miejscu startowym każdy patrolowy/opiekun patrolu/ musi okazać: dowód osobisty, kartę zgłoszeniową, dowód wpłaty, kartę patrolu oraz podpisać regulamin imprezy. *
 •  

*Patrol który nie okaże się wyżej wymienionymi rzeczami nie zostanie dopuszczony do imprezy

   

 1. Warunki uczestnictwa w imprezie:
 2.  

   

 • Przesłanie karty zgłoszeniowej do 06.2016r. na adres:
 •  

karolina.luczynska@zhp.net.pl

   

 • Uiszczenie wpisowego wysokości 10 zł (od osoby) również do 06.2016r. na konto Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK ,,KRWINKA,, (nie dopuszcza się bezpośredniej wpłaty do organizatorów, zwrotu przelanych pieniędzy).
 •  

Dane do przelewu

Piotrkowskie Stowarzyszenie  HDK ,,KRWINKA,,

Ul. Geodezyjna 5 m 31

97-300 Piotrków Tryb.

Numer konta bankowego

36 2030 0045 1110 0000 0414 9990

Tytuł przelewu: Gra Samarytańska Sulejów – nazwa patrolu – ilość osób*

Przykładowy tytuł przelewu: Gra Samarytańska Sulejów – 13 DH Feniks – 8 osób.

* w ilości wpisujemy faktyczną ilość osób za które się wpłaca.

   

 • Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty od patrolu zgłaszająca się jednostka harcerska otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na imprezę pocztą elektroniczną lub poprzez sms. Dostaje również rozpiskę z godzinami wymarszu patroli na grę z punktu startowego.
 • Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia organizatora powoduje utratę wpisowego. Termin powiadomienia upływa 06.2016r. (na tydzień przed terminem imprezy).
 •  

   

 1. Osobami odpowiedzialnymi za całokształt są: och. Karolina Łuczyńska (tel. 730-815-924, e-mail: luczynska@zhp.net.pl) oraz kol. Robert Szulc (tel. 735-922-170, e-mail max_7720@onet.pl).
 2.  

   

 1. Organizatorzy zapewniają:
 2.  

   

 • Dobrą zabawę
 • Plakietkę okolicznościową
 • Napój oraz słodką bułkę
 • Nagrody dla wygranego patrolu
 •  

   

 1. Na czas trwania gry zostanie powołana ekipa porządkowa.
 2.  

   

 • Do zadań ekipy porządkowej należy pilnowanie porządku podczas gry, pilnowanie porządku podczas gali.
 • Kompetencje ekipy porządkowej: za zachowanie niezgodne z Prawem Harcerskim, zakłócanie poszczególnych punktów imprezy szef ekipy porządkowej, kadra imprezy lub główni organizatorzy mogą udzielić jednego upomnienia, kolejne zaś oznacza wydalenie patrolu z miejsca imprezy.
 •  

   

 1. Ubiór i ekwipunek.
 2.  

   

 • Patrole harcerskie zobowiązane są do uczestnictwa w imprezie w mundurach harcerskich. Nie dotyczy to patroli niezrzeszonych.
 • Patrol musi posiadać własną apteczkę oraz kompas(busolę), a każdy członek patrolu powinien posiadać kamizelkę odblaskową.
 •  

   

 1. Uprawnienia uczestników:
 2.  

   

 • Posiadanie własnego poczucia humoru
 • Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach
 • Zaskarbianie sobie łask kadry imprezy
 • Troskliwa opieka ze strony kadry imprezy w ramach zaskarbionych łask
 • Pamiątkowa plakietka z imprezy
 • Wywiezienie bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z imprezy
 •  

   

 1. Patrole otrzymają:
 2.  

   

 • Okolicznościowy dyplom
 • Najlepsze w zaskarbianiu sobie łask i punktów patrole na trasie gry otrzymają nagrody rzeczowe.
 •  

   

 1. Wpółzawodnictwo patroli
 2.  

Na trasie Samarytańskiej Gry Terenowej będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane przez Komendę Trasy. Oceniane będzie*:

   

 • Udział w programie trasy
 • Zdyscyplinowanie patrolu w tym zameldowanie
 • Regulaminowe umundurowanie
 • Przejście trasy zgodnie z regulaminem
 • Zaaggażowanie patroli na punktach
 •  

*Szczegółową punktację na trasie ustala Komenda Trasy.

   

 1. Informacje o grze.
 2.  

Bardziej szczegółowe informacje będzie można śledzić pod adresami takimi jak:

   

 • piotrkow.zhp.pl
 • facebook.com/13dhfeniks
 • facebook.com/GZWolaKrzysztoporska
 • Na facebookowej stronie Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK „Krwinka” w Piotrkowie Trybunalskim
 •  

   

 • Patrol który przekroczy termin wpłat bądź zgłoszeń nie będzie mógł brać udziału w imprezie.
 • Za złamanie regulaminu, Prawa Harcerskiego, norm etycznych i moralnych grozi natychmiastowe usunięcie z imprezy bez żadnego odszkodowania.
 •  

Czuj! Czuwaj!

Komendantka Imprezy

Och. Karolina Łuczyńska

* Końcowa interpretacja regulaminu należy do organizatorów

 

Contact

Robert Szulc - tel. 735-922-170

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.