Login panel

Register

IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci pod hasłem ,,KRWIODAWCY - DZIECIOM,, (28.05.2016 09:00 - 28.05.2016 16:00)

   

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
 2.  

- Piotrkowskie Stowarzyszenie HDK ,,KRWINKA,, w Piotrkowie Trybunalskim

- Urząd Miasta i Gminy Sulejów

- Gimnazjum w Sulejowie

- Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

- Hufiec ZHP w Piotrkowie Trybunalskim

 

   

 1. KOMITET ORGANIZACYJNY
 2.  

Komandor Turnieju – Robert Szulc

Z – ca Komandora Turnieju – Jacek Kocięba

Sekretarz Turnieju – Gajek Agnieszka

Skarbnik Turnieju – Paulina Giełażys

Gospodarz obiektu : Dyrektor Szkoły – Mgr. Halina Rutowicz

Członkowie Komitetu organizacyjnego :

 

- Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Sulejów

- Przedstawiciel Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą również członkowie Piotrkowskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA,, oraz zuchy i harcerze ZHP w Piotrkowie Trybunalskim.

   

 1. MIEJSCE ROZGRYWEK:
 2.  

Impreza odbędzie się w dniach 28 i 29 maj 2016 roku.

28 maj – Turniej Piłki nożnej w kategorii U - 8

29 maj – Imprezy w ramach pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i Światowych Dni Krwiodawstwa

Mecze w dniu 28 maja będą rozgrywane na boisku ,,ORLIK,,  przy Gimnazjum w Sulejowie ul. Konecka 45

   

 1. CEL IMPREZY:
 2.  

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, krwiodawców, oraz ich rodzin, a także udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy.

REGULAMIN TURNIEJU W DNIU 28 MAJA

Organizatorzy wymagają dokładnego przeczytania regulaminu przez każdego uczestnika rozgrywek!!!

   

 1. UCZESTNICTWO :
 2.  

   

 1. W turnieju w dniu 28 maja 2016 roku mogą brać udział zespoły, których zawodnikami są dzieci grające w poszczególnych zespołach
 2.  

   

 1. WARUNKI UDZIAŁU
 2.  

   

 1. Drużyna składa się z 6 zawodników z czego jednym z nich jest bramkarz. Ponadto drużyna powinna mieć co najmniej 3 rezerwowych zawodników/Razem 9 osób/
 2.  

   

 1. Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika), który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych.
 2.  

   

 1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć do organizatora turnieju tj.
 2.  

 

Piotrkowskiego Stowarzyszenia HDK ,,KRWINKA,, w Piotrkowie Trybunalskim, na adres mailowy : MK_HDK@onet.pl.

W przypadku wysyłania zgłoszeń droga pocztową zgłoszenia należy wysyłać na adres: Robert Szulc – ul. Geodezyjna 5 m 31 97-300 Piotrków Trybunalski.

Termin zgłoszeń 13.05.2016 roku.

   

 1. Zgłoszenie musi być podpisane przez kapitana lub kierownika, który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na turnieju.
 2.  

   

 1. W przypadku drużyn dziecięcych do zgłoszenia kierownik drużyn zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie badań lekarskich podpisanych przez uprawnionego lekarza, oraz kserokopie legitymacji szkolnych, a także specjalne zezwolenie rodziców na udział dziecka w turnieju.
 2.  

   

 1. Warunkowo drużyna  będzie mogła być dopuszczona do turnieju, jeżeli opiekun przedstawi w/w dokumenty bezpośrednio przed turniejem i tylko wówczas jeżeli przedstawienie dokumentów w terminie zgłoszeń nie będzie możliwe.
 2.  

   

 1. Dokumenty dotyczące zdrowia dzieci podpisane przez osoby inne niż lekarza nie będą honorowane.
 2.  

   

 1. Opiekunem może być tylko osoba dorosła (ukończone 18 lat)
 2.  

   

 1. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
 2.  

   

 1. Drużyna, która zgłasza się do turnieju nie może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn.
 2.  

   

 1. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie.
 2.  

   

 1.  Organizatorzy zapewniają :
 2.  

- miejsce do rozegrania turnieju (Orlik) wraz z szatniami dla zawodników,

- 1 ciepły posiłek w trakcie turnieju (na miejscu), / dla chętnych – koszt 20 zł/

- woda dla zawodników,

- opiekę medyczną.

ORGANIZATORZY INFORMUJĄ, IŻ NA OBIEKCIE BĘDZIE ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU

   

 1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
 2.  

   

 1. Dokładny system rozgrywania meczów zostanie podany po upływie terminu zgłoszeń.
 2. Terminy i miejsca spotkań wyznacza organizator. Każda drużyna otrzyma terminarz rozgrywek.
 3. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt.
 4. O kolejności w tabeli w fazie eliminacyjnej decyduje w kolejności:
 5.  

– ilość zdobytych punktów,

– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn

– ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych,

– ilość zdobytych goli w turnieju,

– dodatkowy mecz.

   

 1. Mecze Finałowe muszą wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu w regulaminowym czasie, zwycięzców wyłonią serie rzutów karnych (najpierw 5, a jeżeli te nie przyniosą rozstrzygnięcia – seria „ do skutku” – według Przepisów gry w Piłkę Nożną- PZPN).
 2. W meczach o miejsca III i I nastąpi dogrywka, 2 x 5 minut, w której obowiązuje „złota bramka”.
 3.  Godzina podana w terminarzu jest godziną rozpoczęcia rozgrzewki, która trwa 10 minut.
 4. Mecz może rozpocząć się tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 zawodników. Jeżeli drużyna jest reprezentowana przez mniejszą liczbę zawodników, uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na jej niekorzyść w stosunku 3:0 i 0 punktów.
 5. Niestawienie się drużyny do czasu zakończenia rozgrzewki oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 3:0 i 0 punktów.
 6.  Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje.
 7. Kapitan przed meczem zobowiązany jest do powiadomienia sędziów o stanie liczebnym drużyny i wpisania nazwisk zawodników z numerami do protokołu.
 8. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania itp. można po meczu wpisać na odwrocie protokołu.
 9. Podczas rozgrywek nie ma możliwości przełożenia meczu.
 10.  

   

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2.  

   

 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo :
 2.  

   

 • weryfikacji wyniku meczu,
 • dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 •  

   

 1. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za nie wykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodników.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
 3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
 4. Protokół meczu musi być wypełniony przed meczem, prawidłowość zapisu potwierdza kapitan lub kierownik czytelnym podpisem. Możliwe jest dopisanie spóźnionych osób do składu drużyny, ale tylko do momentu rozpoczęcia drugiej połowy meczu. Zawodnik spóźniony nie może uczestniczyć w meczu do momentu wpisania go do protokołu.
 5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek.
 8.  

   

 1. PRZEPISY GRY
 2.  

   

 1. Turniej odbywa się na boisku hali sportowej/orlika. 
 2. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu).
 3.  

- Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 5 zawodników.

- Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć.

- Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest  nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.

- Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany.

- Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.

- Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunki:

a/ zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian (strefa

wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części środkowej linii bocznej boiska).

b/ zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej, aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię boczną.

c/ nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub karą dwuminutowego wykluczenia z gry dla zawodnika wchodzącego na boisko.

d/ bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego

   

 1. Czas gry - 2 X 10 min. z 1 minutową przerwą.
 2. Zabronione jest stosowanie obuwia z wkręcanymi kołkami. Obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe( halówki). Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym obuwiu.
 3. Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.
 4. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie oznacza :
 5.  

   

 1. a) Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:
 2.  

- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,

- skacze na przeciwnika,

- atakuje przeciwnika,

- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika

- popycha przeciwnika

- przytrzymuje przeciwnika

- pluje na przeciwnika

- rozmyślnie dotyka piłkę ręką / oprócz bramkarza we własnym polu karnym/

   

 1. b) Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:
 2.  

- gra w sposób niebezpieczny (nakładka, wślizg)

- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania piłki /,

- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,

- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez

współpartnera,

- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez współpartnera.

   

 1. c) Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 2,5 minutową, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
 2.  

- jest winny nie sportowego zachowania,

- słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,

- uporczywie narusza przepisy gry,

- opóźnia wznowienie gry,

- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,

- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

   

 1. Zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
 2.  

- gra brutalnie

- pluje na przeciwnika lub na inną osobę

- zachowuje się wybitnie nie sportowo

- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka

- pozbawia drużynę przeciwna bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając piłkę ręką / nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym

- pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karny.

   

 1. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.
 2. Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego.
 3.  

- Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją

rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym bramkarz dotknął piłkę rękoma.

   

 1. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 2. Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie zaliczona.
 3.  

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU

28.05.2016                           Turniej od godziny 9.15 może ulec jeszcze zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn/

08.30 – 09.00                          PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DRUŻYN DO TURNIEJU

09.00 – 09.10                         OFICJALNE PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

09.10 – 09.15                         ROZGRZEWKA ZAWODNIKÓW

09.15 – 13.00                         MECZE GRUPOWE

13.00 – 13.30                         OBIAD                   

13.30 – 13.45                         PÓŁFINAŁ

13.45 – 14.00                         PÓŁFINAŁ

14.00 – 14.15                         MECZ O 3 MIEJSCE

14.15 – 14.30                         MECZ FINAŁOWY

14.30 – 15.00                          WRĘCZANIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE IMPREZ

 

Contact

Komandor turnieju - Robert Szulc - tel. 735-922-170

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.